Liên hệ - Sở Giao thông vận tải

 

Số điện thoại liên hệ các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Ngày 22-03-2021

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

Mai Văn Tân

Giám đốc

0913.817.899

Lê Thanh Việt

Phó Giám đốc

0918.051.928

Trịnh Thanh Hùng Phó Giám đốc 0919.249.089

THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trần Lê Trung

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

0907.346.345

 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

Dư Xuân Lộc

Phòng Quản lý hạ tầng giao thông

Trưởng phòng

0976.124.555

Lê Văn Quang

Phòng Kế hoạch kỹ thuật

Trưởng phòng

0939.010.109

Trần Văn Lê

Thanh tra Giao thông vận tải

Chánh Thanh tra

0918.932.295

Tăng Nguyễn Quốc Bảo

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ

Giám đốc

0913.975.006

 

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.