Lãnh đạo Sở - Sở Giao thông vận tải

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẬU GIANG

Ngày 06-01-2021

Họ tên: Mai Văn Tân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913 817 899

Mail: tanmv.sgtvt@haugiang.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo chung, quản lý mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi mặt hoạt động của Sở theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải tỉnh; công tác đầu tư xây dựng công trình giao thông; công tác kêu gọi nhà đầu tư trong lĩnh vực giao thông; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính của ngành; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan hệ đối ngoại; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; phòng chống tham nhũng; đăng kiểm phương tiện giao thông thuỷ bộ; công tác khoa học kỹ thuật của ngành; đổi mới và phát triển doanh nghiệp ngành; quản lý nguồn vốn sự nghiệp giao thông; các nguồn vốn uỷ thác của trung ương; nguồn vốn Bảo trì đường bộ.

- Là chủ tất cả các tài khoản hợp pháp của đơn vị và tùy theo lĩnh vực phân công mà Giám đốc có thể ủy quyền cho từng Phó Giám đốc được thay mặt giám đốc ký các chứng từ liên quan.

- Kiêm các chức danh: Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: phòng Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Giao thông vận tải; Đoạn Quản lý giao thông thuỷ bộ; Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thuỷ bộ; theo dõi việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đơn vị thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.

Họ và tên: Lê Thanh Việt

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0918 051 928

Mail: vietlt.sgtvt@haugiang.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền các bước thiết kế và dự toán các công trình giao thông; quản lý chất lượng các công trình giao thông xây dựng, sửa chữa từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, các nguồn vốn uỷ thác của trung ương, nguồn vốn Bảo trì đường bộ và các dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng giao thông nông thôn; công tác Pháp chế - An toàn; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; phòng quản lý chất lượng công trình giao thông; phòng Pháp chế - An toàn; theo dõi việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đơn vị thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành và Châu Thành A.

- Ký các loại giấy phép của Sở, bao gồm:

+ Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

+ Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

+ Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

+ Giấy phép thi công các công trình giao thông (khởi công mới).

+ Giấy phép thi công và đấu nối công trình đường bộ (đối với các tuyến đường đang khai thác).

 

Đang online: 1
Hôm nay: 398
Đã truy cập: 83498
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.