Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

07. Tình hình tai nạn giao thông tháng 7 năm 2022

Ngày 24-08-2022

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 7 và 07 tháng đầu năm 2022)

 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 7 năm 2022.

Trong tháng 7 năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 04 người. So với tháng 6 năm 2022, số vụ giảm 01 (= 14,3%), số người chết giảm 02 (= 28,6%), số người bị thương tăng 04 (= 400%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tương đương, số người chết giảm 02 (= 28,6%), số người bị thương tăng 02 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 6 năm 2022:

- Số vụ: 06/07 vụ, giảm 01 vụ.

- Số người chết: 05/07 người, giảm 02 người.

- Số người bị thương: 04/00 người, tăng 04 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/07 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 05/07 người, giảm 02 người.

+ Số người bị thương: 04/00 người, tăng 04 người.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn.

* So với cùng kỳ, tháng 7 năm 2021

- Số vụ: 06/06 vụ, tương đương.

- Số người chết: 05/07 người, giảm 02 người.

- Số người bị thương: 04/02 người, tăng 02 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+Số vụ: 06/06 vụ, tương đương.

+ Số người chết: 05/07 người, giảm 02 người.

+ Số người bị thương: 04/02 người, tăng 02 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Chuyển hướng không đúng quy định: 03 vụ; không chú ý quan sát: 01 vụ; vượt sai quy định: 01 vụ; lỗi khác: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: QL.1: 01 vụ; QL.61C: 03 vụ; ĐT.931B: 01 vụ; nội thị: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 07 tháng đầu năm 2022.

        Trong 07 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/7/2022), toàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 38 người, bị thương 06 người. So cùng kỳ 2021, số vụ tăng 02 (= 5,6%), số người chết tăng 06 (= 18,8%), số người bị thương giảm 03 (= 33,3%). Về đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2021, tương đương cả 03 tiêu chí.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 7.doc_20220824103956.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 316
Đã truy cập: 769795
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.