Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

KH phát động phong trào thi đua Ngành giao thông vận tải năm 2020

Ngày 30-07-2020

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua Ngành giao thông vận tải năm 2020

_____________________________________________________

Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Hậu Giang; xác định năm 2020 là năm ra sức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV,... Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải trong năm 2020. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hậu Giang phát động phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang trong năm 2019 là: “Cải cách hành chính - Đảm bảo giao thông an toàn - Kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ”.

2. Tăng cường việc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tiếp tục triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cá nhân, tập thể tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, sáng tạo của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh.

3. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Xây dựng nông thôn mới”; thực hiện thắng lợi chiến dịch “Giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây” năm 2020; tăng cường tổ chức thi đua theo chuyên đề, theo đợt có sơ kết, tổng kết khen thưởng và nhân điển hình kịp thời.

4. Tổ chức các phong trào thi đua phải mang tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân ngành Giao thông vận tải trong thời kỳ “Cách mạng công nghiệp 4.0” hiện đại, ứng dụng và hiệu quả.

5. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Phát động phong trào thi đua

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải năm 2020 đến các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; đến Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để đăng ký thi đua và phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV,...

- Phong trào thi đua yêu nước năm 2020 được tổ chức 2 đợt:

+ Đợt I: Từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 với chủ đề: lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2020). Cuối đợt có sơ kết rút kinh nghiệm và khen thưởng các điển hình tiêu biểu.

+ Đợt II: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến kết thúc năm 2020 với chủ đề: lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

+ Dự kiến tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 vào cuối tháng 12 năm 2020.

2. Đối tượng thi đua

2.1. Về tập thể: Tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và đơn vị phối hợp Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và được chia thành 2 cụm:

- Cụm các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở:

- Cụm các phòng chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố:

Riêng Văn phòng Ban ATGT tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kế hoạch thi đua của Sở, phát động phong trào thi đua trong CBCC của đơn vị.

2.2. Về cá nhân: Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, có thời gian công tác từ 01 năm trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn thi đua

Nội dung thi đua được tính theo tiêu chuẩn và thang điểm cụ thể của từng cụm và được ban hành kèm theo kế hoạch này.

2.4. Cơ cấu khen thưởng

* Căn cứ kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở sẽ tiến hành họp xét lấy từ cao xuống thấp.

a) Đối với Cụm các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở

Bình xét 40% trên tổng số đơn vị trực thuộc Sở đạt số điểm cao nhất đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen (nếu đủ điều kiện).

b) Đối với Cụm các phòng chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố

+ Hạng nhất.

+ Hạng nhì.

+ Hạng ba.

Đơn vị đạt giải theo thứ hạng sẽ được tặng Giấy Khen của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và kèm theo tiền thưởng (hình thức thưởng và giá trị giải thưởng sẽ do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải quyết định, công bố khi tổng kết thi đua).

* Cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được xét tặng các danh hiệu khen thưởng theo quy định vào cuối năm.

III. THỦ TỤC, ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

 1. Hồ sơ đăng ký

 Hồ sơ đăng ký thi đua gửi về tổ giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) gồm:

* Đối với các Cụm:

+ Bản đăng ký thi đua năm 2020.

+ Kế hoạch thi đua của từng đơn vị.

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở:

+ Đăng ký thi đua, kế hoạch phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ với lãnh đạo đơn vị.

+ Đăng ký sáng kiến, giải pháp cụ thể áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của đơn vị (qua Văn phòng Sở) theo thời gian đến hết ngày 13/11/2020, làm cơ sở để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm.

2. Thời gian đăng ký

Các đối tượng thi đua gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) chậm nhất đến hết ngày 15/4/2020.

Nếu sau thời gian trên các đơn vị không gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định sẽ không được xét khen thưởng theo Kế hoạch này.

3. Đề nghị khen thưởng

* Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:

+ Tờ trình (Công văn) đề nghị khen thưởng.

+ Bảng tự chấm điểm thi đua và báo cáo thành tích.

* Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng: đơn vị gửi đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng về tổ giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đến hết ngày 05/12/2020, sau thời gian quy định sẽ không được xét khen thưởng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phản ánh tình hình thi đua trong các cuộc họp báo của Sở, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh nếu có.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở chủ trì tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm của các đơn vị.

3. Tổ giúp việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác phát động thi đua và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các đợt thi đua, giải quyết kịp thời công tác khen thưởng.

4. Lễ phát thưởng được tổ chức trong Hội nghị Tổng kết năm của ngành.

5. Kế hoạch này được phổ biến đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải Hậu Giang biết để thực hiện.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải phát huy truyền thống đi trước mở đường, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH phat dong thi dua 2020.pdf_20200730144145.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 397
Đã truy cập: 419901
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.