Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 của Sở Giao thông vận tải

Ngày 30-07-2020

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự,

an toàn giao thông năm 2020 của Sở Giao thông vận tải

 

Căn cứ Kế hoạch số 914/BCĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020;

Để tổ chức có hiệu quả Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 287/KH.SGTVT-PCAT ngày 14 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch hành động ATGT năm 2020.

Nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Phát động phong trào thi đua và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ và đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5% - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2019; ngăn ngừa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khắc phục ùn tắc giao thông; thực hiện năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”

Nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện nâng cao toàn diện và đồng bộ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức, người tham gia công tác đảm bảo TTATGT tại các đơn vị thuộc Sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua Phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phê bình tập thể và cá nhân vi phạm TTATGT.

2. Yêu cầu:

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất về nội dung, biện pháp phát động mang hiệu quả, phù hp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, và các lực lượng chức năng cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, các địa phương nhằm thúc đy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao, gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác thi đua khen thưởng cuộc vận động phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần tạo động lực đtập th, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

Để đạt được mục đích yêu cầu đã đề ra, các Phòng Ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng các đơn vị, cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2020 cụ thể:

1. Phòng Pháp chế - An toàn giao thông phối hợp cùng Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Quyết định số 06/QĐ-UBATGTQG ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020; Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011 đến 2020” Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

2. Phòng Quản lý phương tiện và người lái; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ: Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ, phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải; kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa phải thực hiện đầy đủ các công đoạn trong việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, bảo đảm các phương tiện đã kiểm định thì phải an toàn.

3. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông; Đoạn quản lý Giao thông thủy bộ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác: đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông; điều chỉnh, bổ sung thay thế những biển báo hiệu đường bộ, đường thủy không hợp lý, đảm bảo giao thông thông suốt; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

 4. Thanh tra giao thông tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thanh tra xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, xe chở quá tải, quá số người cho phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải.

5. Các phòng ban, đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020 và không có cá nhân vi phạm về TTATGT.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2020 được triển khai, thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan ngoài những nội dung thực hiện nêu trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, ban, đơn vị xây dựng chương trình, cụ thể hóa thành hành động phù hợp, thiết thực; đồng thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

3. Xây dựng, nhân rộng các đin hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua.

4. Phòng Pháp chế an toàn giao thông có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng ban đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch này; đồng thời yêu cầu Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 2020 về Ban Giám đốc Sở trước ngày 25/12/2020 (qua Phòng An toàn giao thông) để tổ chức Tổng kết thực hiện phong trào và bình xét khen thưởng; đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng về Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh báo cáo về Ban Giám đốc Sở để có ý kiến chỉ đạo./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH phat dong thi dua dam bao TTATGT 2020.pdf_20200730144342.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 419958
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.