Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Phát động phong trào thi đua Ngành giao thông vận tải năm 2022

Ngày 04-03-2022

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua Ngành giao thông vận tải năm 2022

 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025,…và thiết thực hành động, lập thành tích thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chương trình công tác ngành Giao thông vận tải năm 2022. Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chương trình công tác ngành Giao thông vận tải năm 2022; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và của ngành Giao thông vận tải, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, và chương trình công tác ngành Giao thông vận tải năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Phát động thi đua theo chủ đề của toàn ngành Giao thông vận tải là: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Cải cách thủ tục hành chính - Đảm bảo an toàn giao thông - Kết nối hạ tầng giao thông”.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cá nhân, tập thể tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, sáng tạo của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện có hiệu quả các chủ trương vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Thu hút toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia phong trào thi đua; nỗ lực vượt khó, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

4. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ GTVT phát động, cụ thể: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào do ngành Giao thông vận tải phát động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; chủ trương “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào ủng hộ Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, xây dựng lẽ sống nhân văn giàu lòng nhân ái với truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, tích cực tham gia có trách nhiệm và tự giác giúp đỡ người lao động và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

5. Tổ chức các phong trào thi đua phải mang tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân ngành Giao thông vận tải trong thời kỳ “Cách mạng công nghiệp 4.0” hiện đại, ứng dụng và hiệu quả.

6. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Phát động phong trào thi đua

Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải năm 2022 đến các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; đến Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để đăng ký thi đua và phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao, lập thành tích thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chương trình công tác ngành Giao thông vận tải năm 2022 gắn với chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh: Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2022); 77 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự kiến tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023 vào cuối tháng 12 năm 2022.

2. Đối tượng thi đua

2.1. Về tập thể: Tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và đơn vị phối hợp Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và được chia thành 2 cụm:

- Cụm các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở:

- Cụm các phòng chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố:

Riêng Văn phòng Ban ATGT tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kế hoạch thi đua của Sở, phát động phong trào thi đua trong CBCC của đơn vị.

2.2. Về cá nhân: Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, có thời gian công tác từ 01 năm trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn thi đua

Nội dung thi đua được tính theo tiêu chuẩn và thang điểm cụ thể của từng cụm và được ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2.4. Cơ cấu khen thưởng

* Căn cứ kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở sẽ tiến hành họp xét lấy từ cao xuống thấp.

a) Đối với Cụm các phòng và đơn vị thuộc Sở

Bình xét 40% trên tổng số đơn vị trực thuộc Sở đạt số điểm cao nhất đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nếu đủ điều kiện).

b) Đối với Cụm các phòng chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị đạt giải theo thứ hạng sẽ được tặng Giấy Khen của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và kèm theo tiền thưởng, cụ thể:

- Đơn vị hạng Nhất được thưởng: 5.000.000 đồng.

- Đơn vị hạng Nhì được thưởng: 3.000.000 đồng.

- Đơn vị hạng Ba được thưởng: 2.000.000 đồng.

- Đơn vị hạng Khuyến khích được thưởng: 1.000.000 đồng.

* Cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được xét tặng các danh hiệu khen thưởng theo quy định vào cuối năm.

III. THỦ TỤC, ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 1. Hồ sơ đăng ký

 Hồ sơ đăng ký thi đua gửi về bộ phận giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) gồm:

* Đối với các Cụm:

+ Bản đăng ký thi đua năm 2022.

+ Kế hoạch thi đua của từng đơn vị.

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở:

+ Đăng ký thi đua, kế hoạch phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ với lãnh đạo đơn vị.

+ Đăng ký sáng kiến, giải pháp cụ thể áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của đơn vị (qua Văn phòng Sở) theo thời gian đến hết ngày 15/11/2022.

2. Thời gian đăng ký

Các đối tượng thi đua gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) chậm nhất đến hết ngày 15/3/2022.

Nếu sau thời gian trên các đơn vị không gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định sẽ không được xét khen thưởng theo Kế hoạch này.

3. Đề nghị khen thưởng

* Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:

+ Tờ trình (Công văn) đề nghị khen thưởng.

+ Bảng tự chấm điểm thi đua và báo cáo thành tích.

* Thời gian nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng: đơn vị gửi đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng về bộ phận giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đến hết ngày 05/12/2022, sau thời gian quy định sẽ không được xét khen thưởng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phản ánh tình hình thi đua trong các cuộc họp báo của Sở, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh nếu có.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở chủ trì tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm của các đơn vị.

3. Bộ phận giúp việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác phát động thi đua và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các đợt thi đua, giải quyết kịp thời công tác khen thưởng.

4. Lễ phát thưởng được tổ chức trong Hội nghị Tổng kết năm của ngành.

5. Kế hoạch này được phổ biến đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, các Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải Hậu Giang biết để thực hiện.

        Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, Giám đốc Sở kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải ra sức thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy nhiều sáng kiến, lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của ngành và phát huy truyền thống "Dũng cảm - Thông minh - Sáng tạo", tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành./.


Đang online: 1
Hôm nay: 298
Đã truy cập: 452435
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.