Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thi đua thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022

Ngày 04-03-2022

Chiến dịch năm 2022 được phát động với yêu cầu bảo đảm thực chất, hiệu quả, tập trung hỗ trợ đầu tư các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến lên xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư (ấp) kiểu mẫu, tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn và phòng, chống sạt lở đất. UBND tỉnh yêu cầu các cấp ngành, địa phương xem đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung cao điểm để chỉ đạo Chiến dịch năm 2022 đạt kết quả cao nhất. Đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Huy động tối đa việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp, mạnh thường quân…,vận dụng tính năng động, sáng tạo sự chủ động tham gia trực tiếp của Nhân dân. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp, bức xúc, nâng cấp, sửa chữa công trình xuống cấp, các công trình xã nông thôn mới được nâng chất bảo đảm ổn định, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời đối với các địa phương tích cực, có cách làm hay, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và nhất là ghi nhận sự đóng góp của từng cá nhân trên địa bàn.

Xem đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung cao điểm để chỉ đạo Chiến dịch năm 2022 đạt kết quả cao nhất

Nội dung thi đua được quán triệt từ Nghị quyết, kế hoạch, chương trình về môi trường, nông nghiệp, nông thôn. Yêu cầu sớm kiện toàn Ban Chỉ huy chiến dịch các cấp; khảo sát, thống kê các công trình theo thứ tự ưu tiên, lồng ghép tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đăng ký khối lượng thực hiện phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đặc biệt là không để phát sinh nợ đọng tại các công trình trong Chiến dịch năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Trong quá trình triển khai chiến dịch, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cách làm mới, xây dựng nhân rộng các mô hình đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, hiệu quả. Xây dựng quy chế phân cấp quản lý, trách nhiệm cụ thể, quản lý duy tu, sửa chữa hệ thống giao thông, thủy lợi đã được đầu tư đảm bảo hiệu quả sử dụng.


Đang online: 1
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 773199
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.