Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Quyết định số 372/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ngày 25-04-2022

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với các nội dung sau:

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với tổ chức các chuyến bay nội địa  chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, các hãng hàng  không, các cảng hàng không, sân bay Việt Nam;

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải nội địa bằng  đường hàng không.

3. Tần suất khai thác vận tải hàng không nội địa và các biện pháp phòng  chống dịch COVID-19

a) Tần suất khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ: Các  hãng hãng không Việt Nam được phép khai thác các chuyến bay với tần suất  theo nhu cầu thị trường, năng lực của hãng hàng không và phù hợp với kết cấu  hạ tầng cảng hàng không và kết cấu hạ tầng bảo đảm hoạt động bay.

b) Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: Thực hiện theo các quy  định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành  Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP  ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích  ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; các yêu cầu, hướng  dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương.