Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 06-01-2021

1. Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT) như sau:

                                           Ngành đường sắt Việt Nam - Nỗ lực đổi mới để phát triển

Ảnh: Minh họa

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 13, Điều 15 của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT.

- Bãi bỏ cụm từ “hệ thống điều khiển chạy tàu” trong khoản 7 Điều 3, cụm từ “toa xe đường sắt đô thị” tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT.

- Bãi bỏ điểm c khoản 5 Điều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT.

- Thay thế cụm từ “Biên bản kiểm tra” thành “Báo cáo kiểm tra” tại Phụ lục III, Phụ lục V của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT.

- Phụ lục VI của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

2. Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT) như sau:

                                         Vin Group, T&T muốn đầu tư đường sắt đô thị Hà Nội theo hình thức BT | Tài  chính - Kinh doanh | Thanh Niên

Ảnh: Minh họa

- Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 22 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT.

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, khoản 3 và khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT.

- Thay thế cụm từ “Cục Đăng kiểm Việt Nam” thành “Cục Đường sắt Việt Nam” trong các điều khoản sau: khoản 4 Điều 13; khoản 1, khoản 2 Điều 15; Phụ lục 3; Phụ lục 4 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT.

- Thay thế cụm từ “hệ thống tín hiệu” thành “hệ thống thông tin - tín hiệu” trong các điều khoản sau: khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 9 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT.

- Bổ sung Phụ lục 5 vào Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

- Bổ sung Phụ lục 6 vào Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2021.

(Nội dung Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải).


Đang online: 2
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 769915
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.