Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng, gồm có 03 chương 09 Điều.

Ngày 11-02-2022

Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Ảnh: Minh họa

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với:

1. Dịch vụ sự nghiệp công vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập.

2. Dịch vụ sự nghiệp công vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công  cộng, bao gồm cả đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ  luồng hàng hải (sau đây gọi là dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải  công cộng). 

3. Dịch vụ sự nghiệp công khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải  đối với luồng hàng hải công cộng, bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu (sau đây gọi  là dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải  công cộng).

4. Dịch vụ sự nghiệp công nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có  liên quan đến việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện  theo phương thức đặt hàng.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022 và  áp dụng từ năm tài chính 2022.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(Nội dung Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TT 37 CUA BGTVT.pdf_20220214181248.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 386
Đã truy cập: 773205
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.