Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường tỉnh 929.

Ngày 29-11-2022

Thực hiện công tác tuần đường thường xuyên trên các tuyến đường tỉnh năm 2022, qua đó phát hiện trường hợp người dân xây dựng nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, Đoạn QLGTTB phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành đo đạc, lập biên bản xử lý vi phạm xây dựng nhà trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhằm ngăn chặn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.